Pravidla obchodu

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pravidla stanoví pravidla pro používání obchod pro Uživatele, provozovaného prodejcem. Pravidla jsou nepřetržitě k dispozici na internetových stránkách obchodu způsobem umožňujícím Uživatelům získat, reprodukovat a zachovat jejich obsah.

II. DEFINICE

Termíny použité v pravidlech znamenají:

Prodejce - PUH LedNet se sídlem v obci 26-500 Szydłowiec, ul. Jastrzębska 36A, s identifikačním číslem NIP: PL7991921264, který jako podnikatel provádí prodej zboží nebo poskytování služeb v rámci obchodu.

Obchod - soubor internetových stránek a informačních nástrojů (internetová služba) spravovaných prodejcem, které umožňují Uživatelům uzavírat kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, dostupné na internetové doméně: www.nordictec-shop.cz . Obchod není nabídkou v rozsahu občanského zákoníku, ale pozváním potenciálních kupujících k podávání nabídek na nákup. Klient, který objednává zboží, podává nabídku na uzavření smlouvy, kterou poté potvrdí (nebo odmítne) prodávající.

Kupující - Uživatel, který v rámci obchodu uzavřel kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb.

Kupní smlouva - smlouva uzavřená v obchodě na základě pravidel stanovených v pravidlech mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej zboží kupujícímu. Momentem uzavření smlouvy se nepovažuje okamžik podání objednávky potenciálním kupujícím/Uživatelem, ale okamžik potvrzení realizace objednávky prodávajícím.

Smlouva o poskytování služeb - smlouva uzavřená v obchodě na základě pravidel stanovených v pravidlech mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je poskytování služeb nebo služeb prodávajícím kupujícímu.

Smlouva - zahrnuje kupní smlouvu a smlouvu o poskytování služeb. Uzavírá se okamžikem potvrzení realizace objednávky prodávajícím. Momentem uzavření smlouvy se nepovažuje okamžik podání objednávky potenciálním kupujícím/Uživatelem. Pravidla - tato pravidla obchodu.

Materiály - informace obsažené na internetových stránkách obchodu, včetně názvů a popisů a fotografií a grafických ilustrací zboží, značek výrobců zboží.

Uživatel – uživatel internetu používající Obchod, nakupující nebo zamýšlený nákup zboží nebo služeb nabízených Prodávajícím prostřednictvím Obchodu.

III. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ OBCHODU

Uživatel, který je fyzickou osobou, může obchod používat za předpokladu, že má plnou způsobilost k právním úkonům.
Uživatel, který není fyzickou osobou, může obchod užívat prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem s přihlédnutím k ustanovením obsaženým v sekci REGISTRACE V OBCHODĚ, bod 4.
Uživatel může používat Obchod prostřednictvím zařízení komunikujících s internetem (počítač, telefon), pomocí webového prohlížeče.
Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou Uživatelem uvedením nepravdivých, neaktuálních nebo neúplných údajů ve formulářích uvedených v sekci REGISTRACE V OBCHODĚ, body 2. a 3. a nedodržením Obchodních podmínek Uživatelem. Údaje poskytnuté Uživatelem nesmí porušovat ustanovení aktuálně platného zákona a osobní práva a práva třetích osob.
Uživatel je povinen nesdělovat třetím osobám své přihlašovací jméno a přístupové heslo používané pro přihlášení do Obchodu.

IIIa. POPISY PRODUKTŮ A GRAFIKA POUŽITÉ V POPISECH

Prodávající má práva duševního vlastnictví k materiálům použitým v obchodě, jejich kopírování a šíření bez souhlasu a vědomí výše uvedeného subjektu je zakázáno. Nedává automaticky souhlas s užitím naší grafiky nebo popisů také za účelem dalšího prodeje produktů - ledaže by dal prodávající písemně souhlas.

Technické popisy v Obchodě jsou závazné a Prodávající prohlašuje, že jsou v souladu se skutečností. Výjimkou z tohoto pravidla mohou být zjevné chyby (tzv Lidský faktor).

Grafika přiložená k produktům je pouze ilustrativní, jedná se o reklamní grafiku, nemusí se jednat o skutečnou fotografii produktu, tedy tzv. "Real Photo". Prodávající transparentním a otevřeným způsobem prohlašuje, že grafika přiřazená k produktům může představovat jiné předměty (obdobného technického charakteru a obdobného vzhledu). To platí zejména pro typicky technické výrobky, u kterých vzhled není podstatou zamýšleného použití výrobku.
Mírné nesrovnalosti mezi produkty a použitou grafikou, pokud nezpůsobí zjevnou změnu funkčnosti produktu (z hlediska jeho zamýšleného použití) - nebudou tedy považovány za základ pro uplatnění záruky.


IV. REGISTRACE V PRODEJNĚ a NÁKUP BEZ REGISTRACE

Uživatelé mají možnost: používat Obchod, včetně zadávání objednávek (rozuměno jako nabídky k uzavření smlouvy s Prodávajícím), uzavírat Smlouvy, registrovat se v Obchodě.
V případě právnické osoby a organizační složky bez právní subjektivity může registraci v Obchodě stejně jako veškeré další činnosti tohoto subjektu v Obchodě provádět pouze osoba, která je oprávněna jménem tohoto subjektu vykonávat veškeré činnosti. související s užíváním obchodu (včetně registrace) a k výkonu všech práv a povinností tohoto subjektu jako Uživatele (včetně Kupujícího).
Prodávající může požádat Uživatele o ověření jeho údajů, a to i v případě aktualizace údajů Uživatele, zasláním požadovaných dokumentů Prodávajícímu.
V případě jakékoli změny údajů Uživatele poskytnutých při registraci by je měl Uživatel před uzavřením další Smlouvy aktualizovat pomocí příslušného formuláře dostupného v Obchodě.
Registrací je v Obchodě vytvořen Uživatelský účet, což je soubor zdrojů, ve kterých se shromažďují informace o Uživateli a jeho aktivitách v rámci Obchodu v souvislosti s uzavřenými Smlouvami. V rámci svého účtu má Uživatel mimo jiné: přístup k historii vašich objednávek v obchodě.

Prodávající poskytuje na webu také možnost nákupu bez registrace (t.j. jako „Host“).

Údaje uvedené v objednávce by měly obsahovat správné, pravdivé údaje umožňující uzavření kupní smlouvy a doručení zásilky. Měly by obsahovat správné jméno a příjmení (protože koupě znamená uzavření smlouvy mezi stranami) a ulici, číslo nemovitosti (pokud má nemovitost číslo), PSČ a město. Pokud dle subjektivního názoru prodávajícího některá z výše uvedených informací nebyla poskytnuta nebo byla poskytnuta chybně, má prodávající právo klást dotazy nebo odmítnout vyřízení objednávky.

V. OBJEDNÁVKA V PRODEJNĚ - NABÍDKA UZAVŘENÍ SMLOUVY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Uživatel má možnost zadávat objednávky v Obchodě 24 hodin denně/7 dní v týdnu/365 dní v roce, s výhradou ostatních ustanovení Pravidel, zejména ustanovení o technických přestávkách.
Uživatel před odesláním objednávky vloží do virtuálního košíku zboží nebo služby, které si hodlá zakoupit. Virtuální košík je nástroj, který umožňuje uživateli agregovat vybrané zboží/služby před jejich nákupem, převádět hodnotu zboží/služeb shromážděných v košíku a přepočítávat náklady na dodání (s výjimkou produktů, u kterých je cena dodání stanovena na jiném základě) . Při výběru zboží/služeb může Uživatel libovolně spravovat obsah košíku přidáváním dalšího zboží/služeb do košíku nebo jejich odebíráním z košíku.
Po konečném výběru zboží/služeb k nákupu je Uživatel přesměrován na online formulář sloužící k zadávání objednávek v Obchodě. Formulář pro odeslání objednávky se může skládat z dílčích formulářů používaných ke specifikaci:
doručovací adresa,
způsob doručení,
způsob platby za zboží/služby.

Všechny výše uvedené informace tvořící součást Objednávky jsou chápány jako nabídka k uzavření smlouvy s Prodávajícím a nepředstavují dosud Smlouvu v přímém smyslu. Smlouva je uzavřena po jejím potvrzení prodávajícím.

Objednané zboží/služba bude doručena na adresu uvedenou v souladu s ustanovením tohoto odstavce.

Objednatel provádějící nákup v Obchodě www.nordic-sklep.pl souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.
Zadáním objednávky se rozumí nabídka ke koupi ve smyslu občanského zákoníku ze strany uživatele prodávajícímu. Prodávající po obdržení objednávky ověří, zda byla objednávka zadána správně (v souladu s ustanoveními Řádu). Pokud Prodávající zjistí, že objednávka byla zadána chybně, nebo musí být součásti nabídky (např. náklady na dopravu) ručně opraveny – Prodávající bude o tom Uživatele co nejdříve informovat.
Po provedení správné objednávky prodávající neprodleně zašle Uživateli informaci o přijetí objednávky (přijetí nabídky, které se považuje za uzavření smlouvy) na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky nebo při registraci. . Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající zašle příslušné informace Uživateli.
V případě Smlouvy o poskytování služeb Prodávající oznámí Kupujícímu minimální dobu, na kterou má být Smlouva uzavřena, jedná-li se o nepřetržité nebo periodické plnění.

S ohledem na výše uvedené si také Prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku (před potvrzením uzavření smlouvy).

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží není skladem. Aktualizace skladových stavů deklarovaných na prodejně může být zpožděna a poté může být informace o dostupnosti zboží nezávazná.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy i v případě hrubých věcných chyb v nabídce (§ 84 občanského zákoníku).

V případě uvedení nesprávné nebo neúplné adresy, která by mohla způsobit potíže s doručením (dle subjektivního názoru prodávajícího), má prodávající právo objednávku pozastavit za účelem upřesnění adresy nebo ji dokonce zrušit. Za správnost dodacích/fakturačních údajů odpovídá kupující.


VI. PLATBA CENY

Platby za zboží nebo objednané služby zakoupené v Obchodě Kupujícím (cena a náklady na doručení) se provádějí pomocí platebních nástrojů dostupných v Obchodě a za podmínek stanovených Prodávajícím.
Všechny ceny v Obchodě jsou hrubé ceny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši vyplývající ze samostatných předpisů. Náklady na dodání zboží/služby Uživateli jsou uvedeny samostatně.
Uživatel nakupuje zboží a objednává služby dle cen a výše nákladů na dodání, s výjimkou nestandardních položek (nelze zasílat běžnou sběrnou zásilkou), u kterých je třeba cenu kalkulovat samostatně v závislosti na podmínkách/místě. doručení. Výše nákladů na doručení závisí na způsobu doručení zvoleném Uživatelem.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a výše nákladů na dodání, zejména v případě změny ceníků služeb poskytovaných subjekty provádějícími dodávky. Toto ustanovení se nevztahuje na již dokončené objednávky.

VII. DODÁVKA

Doručení probíhá na adresu uvedenou kupujícím ze skladů v Polsku.
Nemůže-li prodávající provést službu z důvodu nedostupnosti zboží nebo služby, neprodleně, nejpozději však do třiceti dnů od uzavření smlouvy, oznámí tuto skutečnost kupujícímu a vrátí mu celou částku přijatou od mu, pokud již byla nějaká částka zaplacena.
Nemůže-li prodávající provést službu s vlastnostmi individuálně objednanými kupujícím z důvodu dočasné neschopnosti ji splnit, může prodávající se souhlasem kupujícího poskytnout náhradní službu odpovídající kvalitě a účelu a za stejnou cenu popř. odměnou nebo jiným způsobem dohodnutým stranami.
Prodávající nenese odpovědnost za nedodání zboží z důvodů na straně kupujícího - např. v důsledku uvedení nesprávné dodací adresy.

Volba přepravce (kurýrní společnosti) není pro prodávajícího závazná. To znamená, že může využít i jinou kurýrní společnost, než uvedl Kupující, pokud se jedná o službu kvalitou a parametry podobnou výběru Kupujícího.

VIIa. Deklarovaná DOBA DODÁNÍ/DOPRAVA a závazek Prodávajícího

Doba expedice a dodání produktů zakoupených v obchodě, která je uvedena na různých místech webových stránek, je orientační a není pro Prodávajícího závazná. Je třeba mít na paměti, že záleží také na službách externích společností (dopravních společností) a dalších faktorech, které prodávající nemůže ovlivnit.
Prodávající by však měl kupujícího upozornit e-mailem, pokud je plánováno zpoždění odeslání zásilky, delší než obvyklá doba odesílání zásilky v internetovém obchodě, za kterou považujeme 1-2 pracovní dny.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami (včetně fyzických osob podnikajících ve SZ), budou Prodávajícím jako správcem osobních údajů zpracovávány za účelem poskytování služeb Prodávajícího, jakož i pro marketingové účely související s fungováním Podnik Prodávajícího, včetně Obchodu, jakož i ohledně služeb a zboží prezentovaného v Obchodě. S ohledem na osobní údaje Uživatelů registrujících se v Obchodě. Poskytnutí Vašich osobních údajů Uživatelem je dobrovolné.
Osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným je přijímat podle platných právních předpisů, včetně příslušných soudních orgánů. Osobní údaje uživatelů mohou být v nezbytném a požadovaném rozsahu rovněž předávány třetím osobám, včetně subjektů vykonávajících jménem prodávajícího činnosti související se smlouvou uzavřenou s kupujícím, vč. provozovatelé vyřizující elektronické platby za uzavřené Smlouvy nebo subjekty provádějící dodávky objednaného zboží.
Prodávající poskytuje Uživatelům, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, výkon práv podle zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k osobním údajům a jejich opravu a práva na kontrolu zpracování vlastních osobních údajů za podmínek popsaných v uvedeného zákona.
Uživatel má v rámci uplatnění práva na kontrolu zpracování svých osobních údajů zejména právo podat písemnou a odůvodněnou žádost o ukončení zpracování svých údajů z důvodu své zvláštní situace, jakož i právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. na zpracování jeho údajů, když je prodávající zpracovává, je-li to nezbytné pro splnění zákonně oprávněných účelů sledovaných poskytovatelem služeb nebo když je prodávající hodlá zpracovávat pro marketingové účely, nebo pro předávání osobních údajů uživatele Prodávajícímu jinému správci údajů než Prodávajícímu.
Důvěrné informace o Uživatelích, včetně osobních údajů Uživatelů, jsou Prodávajícím chráněny před prozrazením neoprávněným osobám, jakož i jinými případy jejich prozrazení či ztráty, a před zničením či neoprávněnou úpravou uvedených údajů a informací uplatněním vhodných technických a organizační bezpečnostní opatření.

Na základě výše uvedeného má prodávající právo odmítnout poskytnutí informací o objednávce, sledování zásilky, finančním vypořádání a odmítnout poskytnutí prodejních dokladů, pokud kupující prodávajícímu podá relevantní žádost s použitím jiných kontaktních údajů, než které se týkají objednávkou (např. jiný adresní e-mail) nebo když jménem kupujícího působí třetí osoby (nebo třetí osoby), na které nejsou zjevné vazby s kupujícím (dle subjektivního posouzení prodávajícího).

Informační povinnost dle čl. 13 tzv Ustanovení GDPR:

Zde poskytujeme informace o právech Zákazníka souvisejících s námi zpracovávanými osobními údaji. Právním základem jsou ustanovení čl. 6 sec. 1 lit. b a f NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/EC a Váš souhlas s jejich zpracováním, kterým se rozumí jejich poskytnutí správě obchodu.
Správcem Vašich údajů je subjekt provozující obchod, tzv Prodávající (viz bod II). Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné. Dobrovolně poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pro účely vyřízení objednávky, pro které jsou nezbytné. Neposkytnutí údajů znamená, že není možné plnit objednávky podané v obchodě a je to ze strany kupujících chápáno jako odstoupení od nich.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich úpravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést kdykoli námitku proti jejich zpracování. Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění všech povinností vyplývajících z uzavřené spolupráce, včetně těch, které jsou uvedeny v zákoně, a k uplatnění nároků.

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující může prodávajícímu podávat stížnosti týkající se smlouvy.

Reklamace je třeba podávat elektronickou formou prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného v Obchodě nebo písemně na e-mailovou adresu Prodávajícího. Prodávající nepřijímá reklamace po telefonu a v případě telefonického kontaktu vyžaduje samostatné písemné/e-mailové upozornění (vzhledem k tomu, že pouze písemná/e-mailová korespondence umožňuje záznam ujednání mezi stranami). Do doby podání reklamace písemně/e-mailem není Prodávající povinen činit v souvislosti s reklamací žádné kroky.

Prodávající nepřijímá reklamace ani jakoukoli formu kontaktu přes SMS a prohlašuje, že SMS zprávy nejsou čteny.

Řádně uplatněná reklamace musí obsahovat minimálně: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu kupujícího, datum uzavření smlouvy zakládající reklamaci, předmět reklamace, označení požadavku kupujícího, všechny okolnosti odůvodňující reklamaci. reklamaci a krátký popis aplikace (v jaké aplikaci byla položka použita). Po upozornění může být reklamační řízení zahájeno až poté, co kupující zašle předmět reklamace prodávajícímu (t.j. PUH LEDNET - HALA MAGAZINE, Jastrzębska 36A, 26-500 Szydłowiec nebo jiná adresa uvedená prodávajícím). Prodávající považuje vrácení věci za naprostou podmínku pro zahájení reklamačního řízení.

Prodávající neposuzuje reklamace na dálku, na základě fotografií, videí, na základě vztahu kupujícího, na základě názorů třetích osob apod., kdy zboží nebylo fyzicky odesláno zpět prodávajícímu.
O vyřízení reklamace bude Kupující informován e-mailem nebo klasickou poštou.

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD pro výrobky Nordic Tec zakoupené od jiných distributorů

Firma PUH LEDNET přijímá reklamace pouze na produkty zakoupené přímo u ní. Pokud produkt zakoupíte od jiného distributora, subjekt odpovědný za přímý záruční a poprodejní servis je distributor, který provedl prodej. V pozdější fázi může být tento distributor (pokud má příslušný právní titul vyplývající ze smluv) ve věci záruky v kontaktu s PUH LEDNET. To v žádném případě neznamená povinnost PUH LEDNET vyřizovat reklamace lidí, kteří u ní přímý nákup neuskutečnili, a to i v případě údajné či potvrzené nespolehlivosti jiného distributora.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ, ZÁRUKA, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující, který je spotřebitelem, může dle zákona o ochraně některých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem odstoupit od Smlouvy písemně bez udání důvodu do 30 dnů ode dne převzetí zboží.

Na základě zvláštních ustanovení a na základě rozhodnutí prodávajícího - prodávající dále akceptuje právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu u kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, tj. , a to jak fyzických osob, tak právnických osob/firem (platí pro objednávky po 31.12.2020).

Prodávající neakceptuje odstoupení od smlouvy podaná telefonicky a vyžaduje oznámení e-mailem nebo písemně.
Prodávající nepřijímá oznámení o odstoupení od smlouvy ani jakoukoli formu kontaktu prostřednictvím SMS a prohlašuje, že SMS zprávy nečte.

V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva považuje za neuzavřenou. To, co strany poskytly, bude vráceno beze změny, pokud změna nebyla nutná v mezích běžného hospodaření. Tím se rozumí vrácení zboží v neporušeném stavu.

V případě produktů nabízených Prodávajícím to znamená, že instalace produktu do instalace, byť jen krátkodobá, znamená, že produkt nebude odpovídat svému neporušenému stavu. V takovém případě musí kupující v souladu s předpisy vrátit věc před její montáží.

V případě vrácení použité nebo částečně poškozené věci (to platí i pro poškození kurýrem/poštou při přepravě) ji může prodávající převzít s tím, že se jednostranně rozhodne vrátit neúplnou částku. V případě, že věc není vhodná k dalšímu prodeji jako nová, nepoužitá - může být z vráceného zboží odečtena značná část poplatku zaplaceného Kupujícím až do výše 95 % hodnoty.

Vrácení by mělo proběhnout okamžitě, nejpozději do čtrnácti dnů od oznámení.

Za doručení vráceného zboží do skladu prodávajícího odpovídá kupující, stejně jako volba přepravce. Prodávající nenabízí zajištění svého přepravce k vyzvednutí vráceného zboží.
Kupující rovněž odpovídá za řádnou ochranu věci a za případné škody způsobené při přepravě, a to i vinou přepravce.
V případě poškození vrácené věci, včetně poškození kurýrem/poštou - Prodávající může zboží převzít, ale vyhrazuje si právo odečíst značnou část ceny z vrácení peněz. V případě, že věc není vhodná k dalšímu prodeji – zejména v případě skleněných prvků – až 95 % hodnoty.

Případné nároky kupujícího vůči přepravci v případě poškození vrácené věci - nese kupující, nikoli prodávající.

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu standardním způsobem nese kupující (pokud není dohodou s prodávajícím dohodnuto jinak). Pokud si Příjemce zásilku nevyzvedne, na základě odmítnutí jejího převzetí - při odstoupení od smlouvy Prodávající odečte náklady na vrácení věci Prodávajícímu z částky vrácené Kupujícímu. V tomto případě je irelevantní skutečnost, že prodávající nabízí doručení zdarma (platí pouze pro doručení od prodávajícího kupujícímu).

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího není možné:

  • v případě nákupu zboží nebo služeb s vlastnostmi uvedenými kupujícím v objednávce jím zadané nebo s jeho osobou úzce související (zboží na přání, nezahrnuté ve stálé nabídce)
  • v případě koupě zboží nebo služby, které pro svou povahu nelze vrátit nebo jejichž předmět podléhá rychlé zkáze,

V případě, že se na zakoupené zboží vztahuje záruka např. výrobce, dovozce, prodávající apod., jejíž rozsah je potvrzen záručním listem vystaveným se zbožím (vydává se na vyžádání), bez ohledu na další reklamační práva, může uplatnit reklamaci s odkazem na rozsah poskytnuté záruky.
V případě použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo překročení jeho provozních parametrů, včetně zejména povoleného pracovního tlaku, může být záruka zrušena / zamítnuta.

XI. POPRODEJNÍ SERVIS


Prodávající poskytuje poprodejní servis v mezích obvyklých pro prodej produktů nabízených v Obchodě a pouze pro Zákazníky, se kterými má Prodávající uzavřenu přímou kupní/prodejní smlouvu. Jakékoli montážní problémy nebo chyby vyplývající z montáže produktů se netýkají Prodávajícího a nese za ně odpovědnost zhotovitel. Prodávající neprovádí kontrolu zboží u zákazníka, ani nenabízí ověření instalace produktů z prodejny třetí stranou - na základě fotografií, ústních, písemných zpráv apod.

Prodejce neposkytuje poprodejní, záruční ani technickou podporu na produkty zakoupené od jiných společností, včetně nákupů produktů Nordic Tec nabízených jinými distributory. Na základě smluv se společnostmi distribuujícími zboží zakoupené od společnosti prodávajícího je za poprodejní servis výrobků odpovědný distributor, se kterým je kupní smlouva zavázána.

Právní odpovědnost prodávajícího za zboží prodávané mimo prodejnu je realizována prostřednictvím distributora, se kterým je prodávající vázán smlouvou o spolupráci nebo kupní/prodejní smlouvou. To znamená, že Prodávající nepřijímá reklamace přímo od osob/subjektů, které zboží zakoupily od třetích osob – v tomto případě by měla být záruka realizována prostřednictvím distributora, který zboží prodal.

XII. TECHNICKÝ PRŮLOM

Prodávající nenese odpovědnost za nedostatek přístupu do Obchodu z důvodu vyšší moci.

Prodávající si vyhrazuje právo na přerušení přístupu do Obchodu způsobená jeho technickým servisem, údržbovými pracemi nebo prací na zlepšování funkčnosti Obchodu. Prodávající se zároveň zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby tyto přestávky probíhaly v nočních hodinách a trvaly co nejkratší dobu.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ustanovení Řádu. Změna vstoupí v platnost zveřejněním upravených Pravidel na webových stránkách Obchodu ve vztahu k Obchodu, kde je uzavřena Smlouva o prodeji nebo Smlouva o poskytování služeb (jednorázové), s výhradou ustanovení bodu XII.3. řádu.

Změna Pravidel se nevztahuje na dohody uzavřené před vstupem nových Pravidel v platnost. V případě uzavření smluv uvedených v předchozím bodě bude kupující po nabytí účinnosti změněných Pravidel požádán o přijetí nových Pravidel.

V případě Prodejen, kde je uzavřena Smlouva o poskytování služeb nepřetržitého nebo periodického charakteru, vstupuje změna Pravidel v platnost dnem určeným Prodávajícím, ne však dříve než 45 dnů ode dne zveřejnění upravených Pravidel na webových stránkách Obchodu a současné oznámení o zařazení Uživatelů na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu.

V případě neakceptování obsahu nových Pravidel může Uživatel ukončit Smlouvu o poskytování služeb nepřetržitého nebo periodického charakteru způsobem uvedeným v bodě X.5 Pravidel.

Pokud periodická služba vyprší během výpovědní lhůty Smlouvy, Smlouva je tímto okamžikem ukončena a na další období se neprodlužuje.

Ve všech věcech, na které se nevztahují tato nařízení, se použijí ustanovení obecně platného polského práva, zejména ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně osobních údajů, zákona o poskytování elektronických služeb, jakož i Zákon o ochraně některých práv spotřebitele ao odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem nebezpečným.

Případné spory mezi stranami budou řešeny příslušným obecným soudem příslušným podle sídla prodávajícího.

Tato pravidla nabývají platnosti od 27.04.2017 v platném znění.
Poslední aktualizace – 7. dubna 2022

Product added to wishlist